Skip to content

Anmeldelse av boken, Litteratur, bilde og musikk. Bidrag til en tverrfaglig didaktikk. (Universitetsforlaget 2001)

January 30, 2022

av Bjørn Kruse 

Det er alltid spennende med nye innfallsvinkler til undervisningen av kunstfag, og da særlig ut fra et tverrfaglig perspektiv. Denne boken er et klart positivt tilskudd, skrevet av forfattere med stor faglig innsikt, både når det gjelder de 3 kunstfagene og formidlingen av dem i en undervisningssammenheng. Målet er, enkelt formulert, å se på litteratur, billedkunst og musikk ut fra en felles estetisk og åndshistorisk referanse og å bidra med impulser til hvordan denne tilnærmelsesmåten kan anvendes didaktisk, særlig ut fra de intensjonene som er nedfelt i læreplanen L97.  Boken er derfor først og fremst rettet mot lærerstudenter og mot lærere som underviser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen.

Etter en innledende grundig redegjørelse for intensjon og strategi blir forventningen stor til bokens innhold; om boken klarer å fungere “som et slags samlende punkt, et fellesstoff for tre fag” (s. 24) og å bidra med “å finne felles begreper for å beskrive det vi ser og hører i litteratur, billedkunst og musikk.” (fra bokens omslag)

Uten at jeg skal bruke for mye av en tilmålt spalteplass på en videre beskrivelse av bokens mål og innhold, vil jeg gå rett på en vurdering om boken oppfyller sin uttrykte intensjon. Det slår meg ganske tidlig at beskrivelsen av musikkens egenskaper omfatter en terminologi som er langt mer fagspesifikk enn den som anvendes i beskrivelsen av hhv litteratur og bilde. Jeg har litt problemer med å se for meg at en lærer uten innsikt i musikkteori skal kunne få fullverdig utbytte av denne boken, og da er litt av poenget med tverrfagligheten borte. Begreper som “kvartsekstakkord” og “funksjonsharmonikk” er ikke uten videre en del av det felles begrepsapparat som boken mener å bygge på. Den store utfordringen som forfatterne er konfrontert med er nettopp å bruke en terminologi som  kan forstås på et fellesfaglig grunnlag. Så her har boken en svak side. (Men som et supplement til musikkundervisning er boken en åpenbar berikelse!)

Boken foreslår en metodikk, gjennom bl.a. forslag til oppgaver og “dypdykk” i utvalgte verk, som virker positivt forklarende. Boken henviser også til websider på Internett der en kan finne omtalte bilder og musikkeksempler. God idé! Det er også et pluss at det henvises ofte til det norske kulturmiljø i forbindelse med gjennomgangen av de toneangivende europeiske epokene. Samtidsperspektivet er også berørt jevnlig med spørsmål som f.eks., “Hvor står denne stilen idag?”, selv om hovedtyngden av innholdet er trygt forankret i en historisk kontekst. Jeg skulle derimot ha ønsket meg en presentasjon av de begreper og forståelsesmodeller som kan åpne opp for en lettere tilgang til nåtidens musikk og de kunstneriske utfordringene som komponister idag er opptatt av.  En relativt bred omtale av Arne Nordheim alene er ikke nok.  

Et par andre mindre innvendinger til tross, så som at boken kunne ha hatt et stikkordregister, og kanskje også en “samtidighetstabell”, er dette en bok som gir kloke innspill til en didaktikk innen et fagområde som er vanskelig nok å gripe an, nemlig det diffuse område som all kunst har felles. Det står på side 109, i forbindelse med omtalen av ulike fortolkningsstrategier, at “Det går ikke an “å lære noen å oppleve noe”. Men man kan lære å utdype opplevelsen ved å vite hva man skal se etter og ved å sette ord på det man ser.” Utfordringen er å finne de ordene, naturligvis, innen det fellesfaglige domenet. Det handler om å bruke fagspesifikk kunnskap og innsikt til å formidle fellesfaglig visdom. Boken er et meget positivt bidrag i denne retning og den er absolutt verdt å lese for alle som er stilt overfor denne utfordringen når det gjelder litteratur, bilde og musikk.

From → Norwegian texts

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: