Skip to content

“Løgn, forbannet løgn og kritikk”

March 3, 2013

Macro III

Om estetisk kompetanse vs fagkunnskap som grunnlag for anmeldelsen av en konsert med klassisk musikk, ny eller gammel.

På Musikkhøgskolen dyrkes frem unge talentfulle orkestermusikere som skal ivareta den levende framføringen av de store europeiske klassiske komponisters orkesterverk. Samtidig vet lærere og studenter at det er få ledige stillinger i våre få orkestre, og at det jamres over at snittsalderen på konserter med våre filharmoniske orkestre begynner nå angivelig å strekke seg mot de 60.

Ikke så rart, tenker jeg, når jeg leser anmeldelser av orkesterkonserter. Det er ofte som å lese en sensors faglige redgjørelse fra en eksamenskonsert. Faguttrykkene florerer og anmelderens kunnskaper siteres uten videre som referanser. Belærende formuleringer lekses opp for dirigent, solist og musikere i orkesteret. Det antydes mer enn klart nok at anmelderen vet så absolutt best om hva som ikke var bra. Selv om publikum jubler av begeistring! Hva i all verden er det som er så galt?

Er det slik at musikk, evt en fremføring av musikk, regnes som god bare hvis den oppfyller kravene til et vedtatt sett med estetiske preferanser som bare musikkviteren vet om? Hvem har retten til kunstopplevelsen? Den analytiske fagpersonen eller den hengivne musikkelskeren?

Det er som om media skal vise hvor seriøse de er på den klassiske musikkens vegne ved å la komponister, musikere og musikkvitere slippe til og uttale seg, uten at jeg vil antyde noe som helst i negativ retning om deres faglige dyktighet forøvrig. Kulturredaksjonene mener åpenbart at anmeldere med fagkunnskap er de best kvalifiserte til å formidle inntrykk fra en musikkopplevelse til en almen kulturinteressert offentlighet. Men slik kan det ikke være!  Mange anmeldere henvender seg som regel til hverandre, til sine fagfeller og andre innen deres fagfelt. De henvender seg ikke til medienes målgruppe: det kulturinteresserte publikum.

Dette er et alvorlig paradoks. De som leser anmeldelsene opplever at de blir ekskludert og at det bare er den indre kretsen med vitere som kan dele tekstens innhold. Og de får vite at den erfaringen de har som lyttere ikke er tilstrekkelig kvalifikasjon for å bedømme konsertens kvalitet. Anmelderne, ved å flagge sin faglighet, forsterker bare den klassiske musikkens mytebelagte plass innen en tung tradisjon som en kunstform og et kulturfenomen som holdes skjult for massene og som krever en særegen forforståelse som bare få er forunt. Er det virkelig nødvendig, for å like klassisk musikk, at lytterne må ha inngående kjennskap til musikkhistorien, eller kunnskap om komponeringsteknikker, instrumentasjon og orkestrering, eller faktisk vite hva som inngår i de ferdigheter og innsikter som en musiker eller dirigent på høyt nivå besitter? Det kan det umulig være.

Min erfaring er at mennesker som har musikk som fag ikke har noen bedre forutsetning for å utvikle estetisk kompetanse, eller evne til å oppleve musikk og lære om seg selv som opplevende mennesker, enn musikkelskere som ikke har musikk som fag. Jeg vil nesten si tvert imot: Musikere, komponister, musikkformidlere og musikkvitere går ikke oftere på konserter enn mange musikkelskere. (Denne statistikken kan jeg ikke dokumentere, men etter et langt liv i musikkmiljøet i Norge tør jeg påstå at dette er tilfelle.) Fagmusikere, når de først går på konsert, faller også oftere inn i en analyserende, reservasjonsfyllt modus når de sitter og hører på en framføring, enn reservasjonsløst å la seg rive med, dersom musikken er god, vel å merke. For hva er vel god musikk? Er det den som oppfyller gitte påviselige kvalitetskriterier, som presisjon, intonasjon, instrumental virtuositet, stilistisk korrekthet eller andre normer for estetisk fullverdighet som kjennetegner den gode framføring? Eller kan det ha med musikkens evne til å invitere lytteren inn i en rik og spennende musikalsk opplevelse? Forutsetter det ene nødvendigvis det andre? Kanskje det, men ikke utelukkende. Hvis jeg vil høre om en opplevelsen av en konsert som skjedde kvelden før vil jeg heller lese eller høre en god formidler fortelle om kvaliteter som har å gjøre med musikkens poetiske fargerikdom, dynamiske karakter eller dramatiske form, enn å få en lekse i musikalsk fagkunnskap. Jeg vil høre en klok kunstestetisk refleksjon og ikke en kunnskapsbasert akademisk faganalyse.

Vi, som musikkfagmennesker og formidlere av kunst- og kulturinnsikter, må lære å lytte med ærbødighet til den gode mottager og lære av kunstelskerens poetiserte følelsesrikdom og erkjenne at slik opplevelseserfaring utgjør en egen, vesentlig estetisk kompetanse, løsrevet fra fagspesifikk terminologi og kunnskap.

Jeg savner å lese eller høre en anmeldelse der en slik kompetanse lyser mellom linjene. Det er ubegripelig at estetisk kompetanse skal anses som mindre høyverdig enn fagkompetanse når det gjelder å redegjøre for en kunstopplevelse til et alment publikum.

En anmelder kan gjerne være en erfaren fagperson, men også en som makter å omsette sin fagkunnskap til anvendt visdom og poetisk refleksjon. En anmeldelse skal vel først og fremst handle om opplevelsen av musikken der og da, i en form som kommuniserer begivenheten på en helhetlig, klok og innsiktsfull måte. Hvis anmelderen ønsker å formidle sine kunnskaper (eller personlige fordommer) om musikken som ble spilt, kan hun skrive en bok! Hvis anmelderen ønsker å gi noen tips til dirigent, solist eller musikere om hva de kan gjøre bedre, kan han oppsøke dem innen deres faglige fora og si fra! Hvis anmelderen ikke kan skrive en anmeldelse uten å legitimere sine synspunkter med sin fagkunnskap, så får de finne noe annet å gjøre enn å henvende seg til et reflektert musikkinteressert publikum, som omfatter de fleste som oppsøker anmeldelser i offentlige media. For det finnes folk med tung lytteerfaring, formidlingskompetanse og kunstferdig formuleringsevne som på en levende, intelligent og klok måte kan redegjøre for opplevelsen av en konsert med et åpent and fordomsfritt sinn. Jeg gleder meg til å lese om slakt eller ros fra en slik anmelder.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: