Skip to content

CD liner notes

February 1, 2013
Image

Organism I (2009/sold) Acrylic on canvas, 50×50 cm

CD liner notes to Herman Vogt: Violin Concerto

Det er iår 210 år siden Beethovens fiolinkonsert (d-dur, Opus 61) ble uroppført i Wien av unge Franz Clement. Fremføringen var ikke vellykket, og verket lå lenge glemt. Men det ble tatt frem igjen nesten 35 år senere og fremført i Paris i 1842, av datidens store fiolinsolist, Joseph Joachim. Da gikk verket rett inn i standardrepertoaret for fiolinister. Når så Herman Vogt skal skrive en fiolinkonsert for vår eminente violinsolist, Geir Inge Lotsberg, legger han ikke skjul på at nettopp Beethovens fiolinkonsert er en viktig inspirasjonskilde. Men hva ved Beethovens konsert er det som inspirerer en komponist av idag?

Dette sier Vogt: Beethoven lar orkesteret i stor grad ha de bærende strukturene, mens solisten spiller rundt disse. Fiolinen får således en slags obligat rolle i den forstand at stemmen ligger oppå ‘enklere’ grunnstrukturer. I min fiolinkonsert er dette et slags grunnpremiss som gir rom for variasjon og utfoldelse hos solisten.

I Beethovens fiolinkonsert handler det altså om verkets arkitektur og hvordan soliststemmen gis frihet og rom for lekende ornamentering innen en større form som sikret verkets overordnede dramaturgi. Men Herman Vogts fiolinkonsert reflekterer også Beethovens dramatiske dynamikk, hvor solofiolinen danser over svulmende utladninger, som bølger på et hav i storm. Så langt Beethoven.
I spennet mellom tradisjon og nåtid skaper Vogt en fascinerende dialog som transcenderer historiske og aktuelle referanser og fremstår som et sofistikert og ytterst personlig tonespråk. Solofiolinen er som heftige linjer mot en våt akvarell, hvor rike farger flyter i hverandre og speiler seg i Geir Inge Lotsbergs plastiske, poetiske strøk.

Vogt: Fiolinkonserten er tenkt som et dialektisk spill mellom orkester og solist. Graden av transparens i orkesterklangen blir avgjørende for at solisten høres og kommer gjennom orkesteret.

Verket viser på en overbevisende måte Vogts kunstneriske integritet og troverdighet, og ikke minst hans mesterlige bruk av orkesterets klangmuligheter, både instrumentalt og harmonisk. Her er en komponist som forener tradisjon og samtid i et symbiotisk, velartikulert og dynamisk uttrykk.

Vogt: Kvinten, for fiolinens vedkommende et slags urintervall å betrakte ettersom instrumentet er stemt i kvinter, får en quasitonal funksjon. Musikken faller fra tid til annen til ro ved å samles på kvintstablinger. Noen kan kanskje få assosiasjoner til Alban Bergs fiolinkonsert med sin ikoniske åpning, hvor solistens første innsats spiller ut de fire åpne strengene som langsomme brutte akkorder.

Verkets tre satser følger en klassisk dramaturgisk form, med to aktive yttersatser som rammer inn en kontemplativ, men mykt bevegelig midtsats. Første sats, Sonata Movement, åpner med en langsomt stigende inntreden av solofiolinen på en bakgrunn av slående vakre og skjøre orkestrale klangflater som griper stadig mer aktivt inn i fiolinens linjeføring.

Vogt: Spillet med tradisjonen viser seg blant annet i formforløpet. Det musikalske materialet går over i hverandre, og defineringen av hvilket materiale som har spesifikke roller er etter hvert ikke klart definert. Er satsen egentlig det den gir seg ut for å være?

Nei, den oppleves som noe annet enn Beethovens klassiske sonatesats form, med eksposisjon, gjennomføring og reprise, og kadens i en avsluttende koda. Musikken til Vogt folder seg snart ut og viser seg frem i egen frodige drakt og forlater formfornemmelsen. Slik sett er sonatesatsformen hos Vogt en subtil skyggestruktur, uten den definerte retoriske funksjonen som hos Beethoven. Vogt skaper en dynamisk skulpturell interessefokus, hvor musikkens fysiske og klanglige kropp innbyr til oppmerksomhet og får en annen opplevelseskarakter enn hos Beethoven. Solokadensen springer organisk ut av orkesterets favntak som en moden blomst, helt i sin egen rett, og byr igjen orkesteret til samtale mot satsens avslutning.

Vogt: Solokadensen står som et symbol på den virtuose solokonserten. Her fører den an i en idé om solisten som innehaver av en transcendental rolle: spilletekniske utfordringer overvinnes for å nå frem til noe bakenforliggende, og detaljene formes sett i lys av større linjer og en overgripende helhet.

Andre sats, Lied, er i tre deler, med korte overganger, først i pizzicato strykere, så i en kort solokandens. Satsen åpner seg som en diger bok og åpenbarer et duvende skogslandskap i transformerende dype fargetoner, med solisten som glimtende solstråler i løvverket. Det bygger opp til storm før en avrunding med dalende linjer, mens fiolinen henger igjen i trekronene og stiger videre oppver mot en gyllen himmel. Orkesteret legger seg ned i mørket før det stiger opp igjen og møter fiolinen igjen til dialog.

Vogt sier det slik: Andre sats er klar i sin tredelte form, hvor de lange linjene fra A- delen kontrasteres med en hurtigere B-del. A-delen er i konstant bevegelse. Den begynner med en D-dur-akkord, men flyter umiddelbart videre i et hvileløst kontinuum. Enkelte ganger faller den til en viss ro og dveler kort ved enkelte møtepunkter. Tonaliteten er tenkt som en tvetydig og usikker størrelse, nesten vag og uhåndgripelig. Forholdninger (toner som ligger over fra en akkord til en annen) i denne formdelen leder til kontinuitet og flyt. B-delen er mere preget av gjentagelser og oppstykkede utsagn som kontrast til A-delens enhetlige karakter. Bueformen kommer til uttrykk ved at satsen til sist samler seg på utgangspunktet, en D-dur-akkord.

Tredje sats, Rondo, innledes direkte (attacca) fra andre sats, er en lengtende, reflekterende ferd mot forløsning, forsoning og hvile – og det kommer i form av en nesten magisk idyllskildring i en krystallklar orkestrering. Her kommer Vogts lyriske kjerne til syne, den som gjennom hele verket har ligget som en iboende lyskjegle i fiolinstemmen gjennom orkestrets frodige underskog. Den oppmerksomme lytter vil i de siste minuttene høre ekko av Beethovens berømte paukeslag som innleder hans fiolinkonsert.

Vogt: Rondo, som en av klassisismens og senere epokers mye brukte former, danner en idébasis for sistesatsen. Det som muligens kan betraktes som ritornellet (i klassisk musikk det gjenkjennelige og repeterte motivet/temaet) er her først antydet i den rolige introduksjonen, og blir senere brukt mer som tegnsetting i formforløpet enn som en egen formdel. Satsen ender med en versjon av det aller første motivet fra førstesatsen, og ringen er sluttet. Men er det en endelig avslutning? Kanskje fortsetter musikken videre i et større kontinuum i en musikalsk historisk sammenheng.

Herman Vogts musikk kjennetegnes av utvetydig samtidsmusikalsk farge, der den kommuniserer en åpenbar bevissthet om en klangestetikk som komponister idag er opptatt av å raffinere og nyansere som et opplagt virkemiddel i den soniske paletten, der lydens fargeblanding og lysspekter inngår som en naturlig komponent i lydkunsten. Samtidig er Vogt fortrolig med musikkens tradisjonsrike harmoniske, rytmiske og dynamiske potensial, for å skape et organisk kontinuum som driver den musikalske fortellingen videre, som et elveløp med stadige kulper hvor strømmen siger i sirkler av drømmende kontemplasjon. Slikt blir det opplevelse av, i alle dens fasetter av handling og refleksjon, minner om en umiddelbar fortid og utforsking av ny fremtid.

CD liner notes to The Discovery and Exploration of Planet HERO

Improvisation is the essence of all art, where intuitive and spontaneous action gives the impulse, and imaginative and innovative action shapes the form. Rolf-Erik Nystrøm and Helge Lien create instantaneous music and hold on to the one excellent idea, which they explore and develop through a dynamic interplay. At once, there occurs a ”kairos” – a magical turning point where the listener’s attention goes from analytical observation to total commitment and participation.

The listening experience of this CD may very well be described in such a way. However, ”kairos” doesn’t just occur as the result of an excellent idea and imaginative playing. Behind it lies years of solid experience and a deep insight into the artistic potential of sound. The entire specter of sonic resources is exploited on each of the two instruments, in such a manner that a third element also makes its presence felt, in addition to the saxophone and piano. And it grows as the music evolves. It constitutes the symbiotic relationship between the two musicians, where the combined properties of sound, the compositional structure, and their individual artistic charismas meet. While playing, Nystrøm and Lien listen with religious deference to this third element. In fact, I feel that this entire CD is an ecellent illustration of the acronym which constitutes the duo’s name – HERO; a combination of Helge and Rolf-Erik.

And that this third element is like an unexplored planet – the Planet HERO – where two musical astronautes arrive and immediately set out to investigate, reporting continously to the listeners back on earth, describing the perils they encounter, the variety of terrains and the deep and mystical atmospheres.

When leaving the surface of the planet, the listeners are left with an indelible, everlasting impression – a picture in the mind of a surrealistically beautiful and alluring world. And having once been there, we all want to go back.

Home safe on our own earthly planet, both soul and mind are bursting with the experience of totally new musical adventures. The door is opened, revealing an excitingly new sonic universe. HERO is discovered.

All the same, I suspect that only a small part of the planet HERO’s secrets have been disclosed. I want to hear more – much more – for here there are no bounds.

CD liner notes to Frøy Aagre’s Countryside

I sat completely still for several minutes after having listened through this album, completely captivated by an entirely other musical universe. Easy to enter, I thought, yet so hard to leave. I knew I had just experienced something quite unique, but I couldn’t put my finger on what it was. After a while, it came to me, as I tried to capture the essence of the total experience.

To start with, the material quality of Frøy Aagre’s music, as compositions of lines and shapes, strikes me as being transparent textures of carefully woven threads of sound – a polyphonic interplay of such poetic integrity and artistic conviction that the expressive intentionality of the music is never questioned. While listening, I found myself often nodding with a smile at the many unexpected, yet nature-like organic turns in the flow of musical events. Frøy Aagre speaks to the listener in a very personal language, and her line of thoughts, and rhetorical eloquence, is felt to be able to go anywhere on any level at any time. Like the contour of the the horizon in the countryside. Her sensibility to stylistic references seems wide open, not committing herself to the aesthetical preferences of any given style, but all the while creating a convincing and total expression which is all her own. Would I call it jazz? Possibly – but it’s Frøy Aagre’s jazz.

Out of the carefully controlled structures of the composed music, there emerges improvised sections that seem equally clear-minded, yet unmistakably intuitive and artistically credible. The transition between these two creative mindsets – the one composing “out of time” and the other performing “in time” –  is sublime and sophisticated, almost undetectable at times. This, to me, is a clear indication of a very mature composer, in her ableness to convert her improvised intuitive musical ideas into structured dots and lines notated in her scores. Yet this is no mere stream of conciousness, but rather a well structured architectural design of intergrated musical gestures, forming unified compositions rather than a continuum of spontaneous inventions.

It is also clear that Frøy Aagre knows how to pick her fellow musicians, as there is never any doubt that they are finely attuned to her artistic nuances. Andreas Ulvo, Audun Ellingsen, and Freddy Wike, on piano, bass, and drums, respectively, respond perfectly to complement the colour and shapes, and the expressive ambience, of her compositions. As does the recorded production as well, with its crystal clear sound picture, and a live-like balance of the various levels of spatial depth, as though a live performance is taking place right then and there.

CD liner notes to Helge Sunde’s Rotations

The soft spoken and contemplative expressions are not the characteristics that come first to the mind when hearing Helge Sunde’s music, despite the gentle profundity and artistic wisdom which is evident when meeting him in person. On the contrary, his music is dynamic and virile, characterised by the interplay of contemporary gestures within an effective and convincing musical drama. His music has an intensity and charm – even humor – which calls for an immediate engagement, where playful figurations join to create an organic and exciting sequence of events. Sunde’s inventiveness is rich, yet avoids being perceived as a series of clever devices. This could easily have been the case, due to his obvious technical skills. But Sunde communicates such convincing artistic insight and aesthetical command, that every composition stands out clearly as an expression of a distinct intention, giving the music a credibility and integrity that is unquestionable.

It has been said that a person, at any given point in life, constitutes the sum of all life experiences up to that point. But for a person to acknowledge this sum of experiences, while at the same time having the ability to express it through artistic means, is indeed rare. Sunde’s musical experience is astonishingly broad, from the one end of the scale to the other within several musical genres, first and foremost as an arranger and composer, but also as an excellent musician. And all on the highest professional level. Helge Sunde has truly mastered the art of fusing all this experience into his composing and created a rough and modern personal musical language.

Sunde’s musical thought process deals with music on its own terms. The titles of his works more often than not point to the musical material as such – for instance the form, the structure of the sound objects, or dynamic characteristics. It’s as though he invites the listener into the sound arena itself, for a trip into a sonic landscape of colourful shapes and gestures. The music doesn’t seem to be alluding to extramusical references, like emotions or existential allegories. Sunde seems rather to want to expose to the listener the vast potential of a purely musical experience which is present in every sound element of the composition.

And this CD, with its compilation of older and newer works, is ample documentation that this artistic approach is ever present and deliberate. For at the same time as the compositions are written for a variety of ensemble types, within a time span of 12 – 13 years, they all show the common traits of Helge Sunde’s unique musical universe.

Helge Sunde is himself the performer on his ”little office piano” at the outset of the first piece on this CD, ”Ridche”. Actually, this short heading might serve as an illustration of Sunde’s general dramaturgical character, being:  preaction – action – reaction, or, introduction to an impulse with a subsequent aftereffect. The impulse segment is often in the form of a structural outburst of energy of various magnitude, as the result of an intense building up of momentum. In the aftermath of such an outburst, there is a repercussion of the immediate event which sums up the entire three part dramatic sequence before introducing a new buildup. But in between these envelopes of drama, Sunde sometimes gives rest to the momentum of energy by creating colourful spatial segments through repetitive structures, having the effect of richly ornamented tableaus. I perceive these moments of rest as Sunde’s rooms of adventure, where he basks in instrumental inventiveness and displays a colour phantasy which I have rarely encountered in the music of contemporary Norwegian composers. The aspect of storytelling as such is apparently not the main issue in Sunde’s musical drama. It’s rather the way in which the story is told. The essential element is the language itself – his fascinating eloquence – and which I find so exciting. He is truly the virtuoso improviser, where the drama lies first and foremost in the smaller gestures and figurations, rather than the larger form.

When I say that ”Ridche” seems to illustrate a general representation of Sunde’s music on this CD, it is, of course, roughly put. There are plenty of exceptions, where the music suddenly enters into an exploration of a sound texture, pursuing it far into the silence. In ”Festina Lente” – or ”hasten slowly” – there are figurations that are barely audible, yet not leaving any doubt that they are there. The two parts are imported from the album, ”AbsolutePlingPlong”, from 1995, which Sunde, along with seven of his classmates, recorded after finishing their composition studies at the Norwegian Academy of Music in Oslo. Helge Sunde says himself that the Festina Lente movements ”is an attempt to write a piece where you sweep the darkness (the sound) with a spotlight and once in a while discover interesting shapes (objects of sound) which you zoom into. They are given focus and become temporarily active, until the sweeping continues…”

A totally different storytelling technique is represented in the two pieces, ”Paroushnon” and ”The 1002nd Tale”, for saxophone and percussion, and saxophone quartet, respectively. The title, ”Paroushnon”, is constructed by combining every other letter in the two words, percussion and saxophone, as an analogy of the symbiotic fusion of the sound of the two instruments which characterises the music. And ”The 1002nd Tale” alludes to Edgar Allan Poe’s postulate that “Truth is stranger than fiction”. Both pieces represent a storytelling technique where the figurations in the music create a driving momentum through the use of rhythmic patterns and lively gestures, telling the story about themselves….

(I might add, that in these two pieces, Helge Sunde’s references to modern jazz are evident. In particular contemporary written ensemble jazz. This is a genre which he masters in an impressive way, although belonging to an entirely different musical arena. In any case, it is an exciting perspective to be aware of while listening to the music on the CD at hand.)

”Charade” and ”Caglia” are described by the composer as ”gestural-overtone-desk-improvisations”! ”Charade” was written for Ensemble Ernst and performed the first time at the Ultima Contemporary Music Festival in 1999, while ”Caglia” is written ”within a closed form, with boxes of apportioned time segments and spectres of harmonics which were filled with various contents…”

The last piece, “Rotations”, was commissioned by Oslo Sinfonietta in 1996. Sunde says that ”… it s written in five movements, with the piano as the ”hub” in the ensemble. It has many references, for example to variations of Scriabin’s mystical Prometeus chord, the title being closely related to Boulez’ ”Notations”, yet alluding to permutations of a simple 9-tone row, being the basis for the whole piece and in some parts appearing as a large ”macro melody”: the  4th and 2nd part (3rd and 4th on the recording: The rotations meaning also that the different parts may be rotated, and on the recording the constitute the sequence 1 3 4 2 5…) This principle, where all the pitch relations can be traced back to one tone row, or melody, applies incidentally also to Festina Lente (1995), which is closely related to Rotations, and Caglia, where the melody may be heard as ”points with an echo” in the beginning.”

This description shows clearly that Helge Sunde applies a great deal of thought to his composing process, the working material being carefully developed in accordance with relevant models and references. This is where he documents a combining of pure and spontaneous improvisation on the one hand, and a controlled dramaturgical and structural strategy on the other. The result is an ever present dynamic intensity in Sunde’s music, created in the field of tension between the impulsive actions of the moment and the planned sequence of events that evolve. This is an improvisational dialectic situation that characterises any mature artist, be it the painter, film director, author or stage artist. In addition to being the excellent musician who composes, Helge Sunde is also the mature artist that composes, where technical skills go hand in hand with the reflection of theory and insight of aesthetics.

From → English texts

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: